Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Hieronder lees je wat we bedoelen met alle termen in deze Algemene Voorwaarden:

 • Zakelijk Schrijven: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28108429.
 • Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Zakelijk Schrijven.
 • Gebruiker: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Zakelijk Schrijven, of van de website(s) van Zakelijk Schrijven.
 • Website: Alle internetpagina’s van Zakelijk Schrijven die behoren tot de website met de url www.zakelijkschrijven.nl of www.zakelijkschrijven.com.
 • Content: Alle cursussen, cursusmaterialen, documenten, data of welk materiaal dan ook dat door Zakelijk Schrijven beschikbaar wordt gesteld via de website(s) of behorende bij de cursussen.
 • Cursus: Alle cursussen en/of trainingen en/of workshops en/of lessen die door of namens Zakelijk Schrijven worden gegeven en/of verzorgd, waaronder individuele schrijfcursussen, groepscursussen, in company cursussen en online cursussen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle offertes en alle Content van Zakelijk Schrijven. Van deze Algemene Voorwaarden kan een Gebruiker en/of Opdrachtgever alleen afwijken als Zakelijk Schrijven dat uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn dus niet van toepassing, tenzij die door Zakelijk Schrijven expliciet schriftelijk zijn aanvaard.

Zakelijk Schrijven heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Daar hoeft Zakelijk Schrijven Gebruikers en/of Opdrachtgevers niet expliciet van in kennis te stellen, want de (meest) actuele voorwaarden zijn altijd te zien op de Website(s). Zolang Gebruiker en/of Opdrachtgever van de diensten van Zakelijk Schrijven gebruikmaakt, betekent dat dat Gebruiker en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Zakelijk Schrijven en de opdrachtgever en/of Gebruiker kan tot stand komen door:

 • het aanmaken van een persoonlijk account op de Website; en/of
 • ondertekening van de offerte door de opdrachtgever; en/of
 • ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever; en/of
 • toekenning STAP-subsidie (inkooporder UWV); en/of
 • bevestiging van de offerte door de opdrachtgever per e-mail.

Elke offerte van Zakelijk Schrijven is in principe vrijblijvend en blijft dertig dagen geldig, tenzij door Zakelijk Schrijven anders is aangegeven.
Zakelijk Schrijven is dus alleen aan een offerte en/of aanbod gebonden, als deze door de Opdrachtgever binnen dertig dagen wordt bevestigd en ondertekend.
Alle in de offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Op alle cursussen, coaching, trainingen en workshops wordt BTW geheven.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging

Als de data voor een training en/of cursus en/of workshop eenmaal zijn bevestigd door de Opdrachtgever en/of Gebruiker, dan kan Opdrachtgever en/of Gebruiker die tot 30 werkdagen voor aanvang nog kosteloos annuleren, verzetten of anderszins wijzigen.

Als Opdrachtgever en/of Gebruiker een training en/of cursus en/of workshop wil annuleren, verzetten of wijzigen minder dan 30 werkdagen voorafgaand aan het eerste dagdeel van die training en/of cursus en/of workshop, dan is Zakelijk Schrijven gerechtigd om 25% van het betreffende dagdeeltarief in rekening te brengen.

Bij annuleren, verzetten of wijzigen van een incompany cursus/training/workshop binnen 15 werkdagen voorafgaand aan het eerste dagdeel van die training en/of cursus en/of workshop, is Zakelijk Schrijven gerechtigd om 75% van het betreffende dagdeeltarief in rekening te brengen.

Bij annuleren, verzetten of wijzigen van deelname aan een open groepscursus/training binnen 30 werkdagen voorafgaand aan het eerste dagdeel van die training/cursus, is Zakelijk Schrijven gerechtigd om annuleringskosten in rekening te brengen ter waarde van 25% van het totale deelnemerstarief.

Zakelijk Schrijven is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Gebruiker met onmiddellijke ingang op de zeggen als Zakelijk Schrijven in staat van faillissement verkeert, en/of als aan Zakelijk Schrijven surseance van betaling is verleend, en/of als Zakelijk Schrijven haar onderneming heeft gestaakt.

Zakelijk Schrijven kan een (dagdeel van een) training en/of cursus en/of workshop kosteloos verzetten als de schrijftrainer om een overtuigende, aantoonbare reden niet in staat is om een (dagdeel van een) training en/of cursus en/of workshop te verzorgen. Uiteraard gebeurt dat in overleg met de Opdrachtgever en/of Gebruiker en zullen we ook proberen of een van de andere schrijftrainers kan invallen.

Artikel 5 – Betaling

Zakelijk Schrijven brengt met een factuur de door de Opdrachtgever en/of Gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening. Zakelijk Schrijven factureert voorafgaand aan (het eerste dagdeel van) de training en/of cursus en/of workshop.

Met uitzondering van de facturen voor de online cursussen, geldt dat alle facturen betaald dienen te worden binnen veertien dagen na dagtekening. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Zakelijk Schrijven steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Zakelijk Schrijven gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Zakelijk Schrijven alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

Voor de online cursussen geldt dat Gebruiker pas toegang krijgt tot de online cursus wanneer Gebruiker een persoonlijk account heeft aangemaakt en wanneer de betreffende vergoeding volledig is betaald. De betreffende Content en/of diensten en/of producten van Zakelijk Schrijven kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van Gebruiker op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – Account aanmaken en gebruiken

Met het aanmaken van een account gaat Gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden van Zakelijk Schrijven. Na aanschaf van een online cursus heeft Gebruiker via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van ten minste één jaar. Na het verstrijken van deze periode mag Zakelijk Schrijven het persoonlijke account automatisch en zonder vooraankondiging laten vervallen.

De Gebruiker verkrijgt met het persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen.

Het is Gebruiker niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de Content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.

Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder(s) of voogd om een account aan te maken. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden geeft Gebruiker aan ouder dan 16 jaar te zijn danwel toestemming van een ouder of voogd te hebben.

Artikel 7 – Overmacht

Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Zakelijk Schrijven kan worden toegerekend.

Wanneer Zakelijk Schrijven verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit zo snel mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever en/of Gebruiker.

Als Zakelijk Schrijven door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

Uiteraard stelt Zakelijk Schrijven alles in het werk wat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om een dergelijke gang van zaken te voorkomen. Bovendien zal Zakelijk Schrijven haar uiterste best doen om met Gebruiker tot een passende oplossing te komen.

Artikel 8 – Privacy en Persoonsgegevens

Gebruiker stemt ermee in dat Zakelijk Schrijven de accountgegevens opslaat en uitsluitend gebruikt voor het beheren van dit account.

Zakelijk Schrijven is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als Gebruiker geen aanbiedingen of informatie van Zakelijk Schrijven (meer) wil ontvangen dan kan gebruiker dat bij Zakelijk Schrijven kenbaar maken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen door middel van een schriftelijke aanvraag bij Zakelijk Schrijven.

Zakelijk Schrijven is gerechtigd om de Website over te dragen aan een derde. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden stemt gebruiker ermee in dat in dat geval zijn/haar persoonsgegevens mede worden overgedragen aan die derde.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de Websites en Content van Zakelijk Schrijven (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij Zakelijk Schrijven, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zakelijk Schrijven (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Gebruiker slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

Artikel 10 – Geheimhouding

Zakelijk Schrijven, en iedereen die in opdracht van Zakelijk Schrijven werkt, verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Zakelijk Schrijven wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. redelijke kosten die Opdrachtgever en/of Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van Zakelijk Schrijven aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever en/of Gebruiker wordt ontbonden;
 2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van de voorwaarden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever en/of Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Zakelijk Schrijven voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de Opdrachtgever en/of Gebruiker, schade ten gevolge van het gebruik van haar Website(s), de op haar Website(s) getoonde Content (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, is uitgesloten.

Zakelijk Schrijven zal niet aansprakelijk worden gesteld indien Opdrachtgever en/of Gebruiker de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Als Zakelijk Schrijven toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van een overeenkomst, moet de Opdrachtgever en/of Gebruiker Zakelijk Schrijven onmiddellijk, volledig, schriftelijk in gebreke stellen. Daarbij moet Zakelijk Schrijven een redelijke termijn krijgen om de toerekenbare tekortkoming te zuiveren. Pas als Zakelijk Schrijven na het verstrijken van die termijn nog toerekenbaar tekort blijft schieten kan Zakelijk Schrijven aansprakelijk worden gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zakelijk Schrijven adequaat kan reageren.

Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Zakelijk Schrijven vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 – Gedragscode

Zakelijk Schrijven onderschrijft de gedragscode voor leden van de vereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Artikel 13 – Klachtenregeling

Een klacht over de organisatie of inhoud van een cursus/training/workshop kun je schriftelijk of per mail indienen bij Zakelijk Schrijven, geadresseerd aan Afke van der Horst: afkevanderhorst@zakelijkschrijven.nl. Je ontvangt dan binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging per post of mail. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht krijg je de gelegenheid om de klacht toe te lichten. Van deze toelichting maken we een verslag, dat je wordt toegestuurd. Binnen vier weken neemt zakelijk Schrijven een beslissing naar aanleiding van je klacht en biedt je een oplossing aan. Dat doen we schriftelijk en we vermelden daarbij onze bevindingen, conclusie en de voorgestelde oplossing.

Eventuele klachten worden geregistreerd en zullen we minimaal drie jaar bewaren.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Zakelijk Schrijven en een Opdrachtgever en/of Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit, of die verband houden met de opdracht /overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting gebracht worden bij de bevoegde rechter in Den Haag. Dat geldt ook voor geschillen over deze Algemene Voorwaarden.

Je kunt onze Algemene Voorwaarden ook downloaden en/of printen, door hier te klikken op de pdf Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven.